Privacyverklaring

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna te noemen: de beheerder): Marlin te Zuidplas.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1.Uw persoonsgegevens worden NIET verzameld door Marlin. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2.Wij verwerken totaal GEEN persoonsgegevens van u.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van u. Dus deze kunnen niet verkocht, verzameld of verwerkt worden.

Artikel 4 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1.Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage en rectificatie van of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht.

2.Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Artikel 5 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet-of regelgeving, waarvan betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder (zou hebben) verzameld, worden deze aan de autoriteiten vertrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 6 – Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt geen commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder.
  2. Uw gegevens worden NIET gebruikt voor commerciële doeleinden.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De beheerder verzameld geen gegevens en deze worden derhalve ook niet bewaard

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de Beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijk uitzondering van toepassing is.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 juli 2022.